Shanghai Art Museum, Shanghai, China

Shanghai Art Museum, Shanghai, China